Usługa szkoleniowa - standard

 

I. definicja szkolenia

Szkolenie jest to zorganizowany proces zapewniający dostarczenie lub rozwijanie wiedzy, nabywanie lub rozwój umiejętności, kształtowanie lub zmianę postaw i sposobów zachowań w celu spełnienia wymagań lub podnoszenia kwalifikacji.

 

II. Usługa szkoleniowa: 

Przez usługę szkoleniową rozumie się zorganizowane działanie, podczas którego prowadzący ( trener, wykładowca, animator itp. ) prowadzi dla grupy spotkanie, którego celem jest jeden lub więcej z poniższych elementów:

 

 1. Nabywanie, pogłębianie, poszerzenie wiedzy uczestników zajęć,
 2. Zapewnienie lub rozwój wybranych umiejętności,
 3. Wypracowanie nowych lub modyfikacja istniejących wzorców zachowań
 4. Kształtowanie lub zmiana postawy (nastawienia wobec danego problemu lub szeregu problemów) uczestników szkolenia
 5. Wypracowanie rozwiązania konkretnego problemu lub problemów
 6. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami
 7. Lepsze poznanie się i wzajemne zintegrowanie uczestników

 

Spotkanie ( szkolenie ) prowadzone jest w oparciu o opracowany wcześniej program zajęć i z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod dydaktycznych

Usługa szkoleniowa może odbywać się w miejscu pracy lub poza tym miejscem, w sali dydaktycznej ( konferencyjnej ), na stanowisku pracy lub w innym otoczeniu.

III. W sensie szerszym – ogólnym,

proces świadczenia usługi szkoleniowej obejmuje cztery etapy :

 1. Określenie potrzeb w zakresie szkolenia, kontakt z klientem i identyfikacja potrzeb
 1. Zaprojektowanie i zaplanowanie szkolenia, projekt usługi
 1. Realizację szkolenia
 1. Ocenę wyników szkolenia, ewaluację szkolenia

 

 

Standaryzacja usług szkoleniowych

- mapa procesu

1. Określenie potrzeb, oraz kontakt ( współpraca ) z klientem

- identyfikacja, analiza potrzeb szkoleniowych, określenie potrzeb klienta, określenie stopnia wykonywalności szkolenia, określenie warunków współpracy, umowa - kontrakt

2. Zaprojektowanie i zaplanowanie szkolenia, projekt usługi

- opisanie celów i efektów projektu szkoleniowego, określenie sposobów realizacji, określenie metod dydaktycznych, określenie szczegółowej zawartości merytorycznej, określenie czasu trwania szkolenia i układu godzinowego oraz harmonogramu, opracowanie materiałów, wycena projektu.

3. Realizacja ( przeprowadzenie ) szkolenia

- dobór i przygotowanie trenerów, prowadzenie zajęć, logistyka, oraz zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcje dodatkowe ( o ile są )

4. Ewaluacja szkolenia, ocena wyników

- jak w tytule

Oraz ewentualnie wdrożenie ( aplikacja ) wyników ? skutków ? umiejętności ? ze szkolenia

- zaangażowanie uczestników, rola klienta ( firma, przełożeni ), rola firmy szkoleniowej.

Share